ЗАВРШНА СМЕТКА ЗА 2020 ГОДИНА

Документ 1

Документ 2

Документ 3

 

ЗАВРШНА СМЕТКА ЗА 2019 ГОДИНА

Документ 1

Документ 2

Документ 3

 

ЗАВРШНА СМЕТКА ЗА 2018 ГОДИНА

Документ 1

Документ 2

 

ЗАВРШНА СМЕТКА ЗА 2017 ГОДИНА

Документ 1

Документ 2

Документ 3

 

ЗАВРШНА СМЕТКА ЗА 2016 ГОД

Документ 1

Документ 2

Документ 3