штрк

strk1
Манипулативна игра со хартија -„Гнездо на штрк“

На детето му се покажува слика од штрк (од некое списание или енциклопедија, телефон и сл.) при што се поведува разговор за птицата -изгледот, бојата, големината…пр. долги портокалови нозе и клун, големи крилја со црно бела боја…,а потоа се разговара за неговото гнездо.