РАСПОРЕД

       Организација на денот во групи за деца во јасли
                                   Целодневен престој
                Активности Време
Прием на деца и слободни активности до 08:30
Подготовка за појадок и појадок 08:30 – 09:00
Реализација на дневно планирање 09:00 – 10:00
Прва ужинка 10:00 – 10:30
Слободни игри 10:30 – 11:00
Пресоблекување и подготовка за ручек 11:00 – 11:15
Ручек 11:15 – 12:00
Одмор и спиење 12:00 – 14:00
Пресоблекување и облекувањe 14:00 – 14:30
Втора ужина 14:30 – 15:00
Слободни игри и активности 15:00 – 16:00
Заминување дома 16:00 – 18:00
  Организација на денот во групи за деца во градинка
                                      Целодневен престој
                         Активности Време
Прием на деца и слободни активности до 08:15
Утринска гимнастика 08:15 – 8:30
Подготовка за појадок и појадок 08:30 – 09:00
Реализација на дневно планирање 09:00 – 10:00
Прва ужинка 10:00 – 10:30
Реализација на дневно планирање 10:30 – 11:00
Прошетка, набљудувања и престој на чист воздух 11:00 – 11:45
Подготовка за ручек и ручек 12:00 – 12:30
Пасивен одмор и спиење 12:30 – 14:30
Ужинка 14:30 – 15:00
Реализација на дневно планирање 15:00 – 15:30
Слободни игри 15:30 – 16:30
Средување на центрите за учење 16:30 – 17:30
Заминување дома до 18:00