ИНТЕРЕН ОГЛАС БР. 01/2019

Датум на објавување на огласот 22.05.2019

Краен рок за поднесување на документи 29.05.2019

ИНТЕРЕН ОГЛАС БР. 02/2019

Датум на објавување на огласот 27.05.2019

Краен рок за поднесување на документи 31.05.2019

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ИНТЕРЕН ОГЛАС БР. 02/2019

ИНТЕРЕН ОГЛАС БР.03/2019

Датум на објавување на огласот 21.08.2019

Краен рок за поднесување на документи 23.08.2019

ОДЛУКА ЗА ИЗБОР ПО ИНТЕРЕН ОГЛАС БР.03/2019

Оглас за прибирање на понуди за активности 2019-2020

Ранг листа, Одлука за избор и Одлуки за неизбор по јавен оглас бр.03-2019

Известување од Совет на родители

Одлука за избор по јавен оглас 04-2019

Годишен извештај за спроведување на ЗСПИЈК за 2019 год.

Одлуки за избор на кандидати по јавен оглас бр.01-2020

Интерен оглас бр. 01-2020

Годишен извештај за 2020г.

Интерен оглас бр.01-2021

Одлуки за избор

Одлука за избор по јавен оглас бр.01-2021

Листа на информации

Одлука за избор на кандидат по јавен оглас бр.02-2021

Годишен извештај 2021 ЈУДГ ОЦ Кочо Рацин Скопје

Интерен оглас бр.01-2022

Одлука за избор на кандидат по интерен оглас бр.01-2022

Одлука за избор на кандидат по јавен оглас бр.01-2022

Одлука за избор на кандидат по јавен оглас бр.02-2022

Интерен оглас бр.02-2022

Одлука за избор на кандидат по јавен оглас бр.02-2022

Одлуки за избор по јавен оглас 03-2022

Годишен извештај за 2022г. ЈУДГ ОЦ Кочо Рацин Скопје

Одлуки за избор по јавен оглас бр.01-2023

Одлука за избор на 1 еден кандидат по јавен оглас бр.02-2023

Одлука за избор на 2 кандидата по јавен оглас бр.02-2023

Одлука за избор на кандидат по јавен оглас бр.03-2023