ИНТЕРЕН ОГЛАС БР. 01/2019

Датум на објавување на огласот 22.05.2019

Краен рок за поднесување на документи 29.05.2019

ИНТЕРЕН ОГЛАС БР. 02/2019

Датум на објавување на огласот 27.05.2019

Краен рок за поднесување на документи 31.05.2019

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ИНТЕРЕН ОГЛАС БР. 02/2019

ИНТЕРЕН ОГЛАС БР.03/2019

Датум на објавување на огласот 21.08.2019

Краен рок за поднесување на документи 23.08.2019

ОДЛУКА ЗА ИЗБОР ПО ИНТЕРЕН ОГЛАС БР.03/2019

Оглас за прибирање на понуди за активности 2019-2020

Ранг листа, Одлука за избор и Одлуки за неизбор по јавен оглас бр.03-2019

Известување од Совет на родители

Одлука за избор по јавен оглас 04-2019

Годишен извештај за спроведување на ЗСПИЈК за 2019 год.

Одлуки за избор на кандидати по јавен оглас бр.01-2020

Интерен оглас бр. 01-2020

Годишен извештај за 2020г.

Интерен оглас бр.01-2021

Одлуки за избор

Одлука за избор по јавен оглас бр.01-2021

Листа на информации