ИСХРАНА
ЈАСЛИ

ИСХРАНА
ГРАДИНКА

Изготвиле:  Директор- Алабашовска Габриела
Пом.Сор.Сметководител – Зафировиќ Љупка
 Главен готвач-Сиљаноска Тања
Готвач- Костовска Дуноска Силвана