Информација од јавен карактер со кои располага градинката може да добие секое физичко и правно лице. За да добие информација од јавен карактер потребно е да се пополни Барање за информации од јавен карактер.

Барањето треба да се пополни и да се достави во писмена или електронска форма. Барателот потребно е да се произнесе за натамошната комуникација со имателот на информацијата (градинката)

Контакт за информации од јавен карактер:
Љубинка Митковска, службено лице за посредување со информации од јавен карактер
Телефон: 02 317 789

Листа на податоции со информации од јавен карактер кои ги поседува градинката: