Активности за родители за период од 15.02 до 19.02.2021

Ole 1
(4 – 6г.) Усвојување на математички релации:  „припаѓа“ и „не припаѓа“

Воведувањето на поимот множество треба да се врши спонтано, главно преку непосредна практична активност, како што се воведуваат поимите од секојдневниот живот на детето во домот.