Загадување на реките, морињата, океаните

Земјата е богата со голем број водени површини, а тие пак се богати со разновиден животински свет. Но што ќе се случи доколку водите се загадат, како ќе преживеат водните животни, што можеме ние да направиме за да им помогнеме? Преку игра и збава децата најдоа начин како да ги спасат животните, а воедно и да ја прочистат загадената вода.