Да го чуваме воздухот чист, затоа што за сите е ист – објект Бели Мугри

Секогаш кога вдишуваме всушност дишеме воздух-мешавина од гасови кои ја сочинуваат атмосферата, кои пак им овозможуваат живот на луѓето, животните и растенијата. Загадувач на воздухот е секоја супстанца која предизвикува штета на луѓето и животната средина – како токсични материи и хемикалии во воздухот.
Со децата од секоја воспитна група изработивме по еден заеднички колективен постер од најголемите загадувачи на воздухот како што се издувните гасови од превозните средства, дивите депонии, оџаците на фабриките и сл.

Tags