Да ги чуваме планините чисти

Планините го чуваат квалитетот на живеење затоа е потребно да се чуваат чисти. Тие заземаат една петина од вкупната поршина на планетата Земја и се важни за одржување на животот затоа што обезбедуваат кислород, вода за пиење, а претставуваат и живеалиште за бројни растителни и животински видови. За таа цел децата од објектите Бели Мугри и Н.Н. Борче го одбележаа Денот на чистите планини преку сликање со водени бои и прошетка во дворот на градинката. Целта на овие активности е да се развие свеста кај децата за зачувување на чистотата на планините, бидејќи се многу значајни за одржување на живиот свет на Земјата.

Tags