Одбележување на денот за заштита на озонската обвивка – објект Панорама

Нашата планета е обвиткана со слој од отровен гас од кој зависи опстанокот на сите живи суштества на земјата, тоа е озон.

Со активноста-домашен пластелин со децата од 4-5 годишна возраст, го одбележавме Денот на заштита на озонската обвивка, со цел децата да научат како одредени предмети со мала измена можат да се пренаменат за друга потреба и да се реупотребат, а со тоа се заштитува природната средина од премногу отпад.

Tags