ЕДУИНО ИГРАТОН-Активност3-Си правиме приказни со картички

Децата од група ,,Пеперутки,, на возраст од 4-5години од градинката Кочо Рацин-матичен објект, учествуваа во Едуино-игратон и го прифатија предизвикот од активбоста ,,Си правиме приказни со картички,,.
Преку оваа активност кај децата се поттикна мисловниот процес, се развиваше способноста за правилно изразување на своите мисли преку раскажување и составување на приказна по слики.
#едуиноигратон2022 #активност3 #сиправимеприказнисослики