ЕДУИНО ИГРАТОН-Активност3-Си правиме приказни со картички

Децата од градинката ” Кочо Рацин”  група Жапчиња, на возраст 4-5 години,учествуваа во Едуино игратон со активност ” Си правиме приказни со картички”.  Преку оваа игра кај децата се поттикна имагинацијата и мисловните процеси во создавање на приказни според сликички кои самостојно ги нацртале.
#едуиноигратон2022 #активност3 #сиправимеприказнисокартички