ЕДУИНО ИГРАТОН-Активност2-Весело огледало

Децата од група “ЅВЕЗДИЧКИ”, на возраст од 4 – 5 години, при матичен објект, учествуваа во Едуино-игратон и го прифатија предизвикот од активноста “Весело огледало”.
Преку реализација на оваа активност  детето ги развива своите способности за повторување на одреден шематски приказ, поттикнува воочување, препознавање и именување на математичките форми круг, квадрат триаголник, препознавање и именување на боите. Се изведува груно.
 Ја зголемува истрајноста и фокусираноста кај детето и ги подобрува неговите општи знаења.
#едуиноигратон2022 #активност2 #Веселоогледало