ЕДУИНО ИГРАТОН-Активност1-Еј, ти, каде ли се скри?

Децата од групата “Сонциња” од 5-6 години од радинката Кочо Рацин од објект Бели Мугри  учествуваа во едуино-игратон со активноста „Еј, ти, каде ли се скри “.  Преку оваа активност децата  ги усовршуваа своите знаења во  препознавање  и именување на  различни  видови животни и нивните живеалишта.
#едуиноигратон2022  #активност1  #Ејтикаделисескри?