ЕДУИНО ИГРАТОН-Активност1-Еј, ти, каде ли се скри?

Децата од група „Ластовички“ , на возраст од 5-6 години, при матичен објект,учествуваа во Едуино-игратон и го прифатија предизвикот од активноста „Еј,ти,каде ли се скри?“. Преку оваа игра кај децата се поттикна нивната креативност и подобрување на знаењата во препознавање и именување на животните и нивните соодветни живеалишта.

#едуиноигратон2022  #активност1  #Ејтикаделисескри?