ЕДУИНО ИГРАТОН-Активност5- Препознај ја мојата емоција

Децата од градинката Кочо Рацин ,објект Н.Н.Борче група „Пчелички“ на возраст од 4-5 год. учествуваа во едуино-игратон со активност  „Препознај ја мојата емоција“.Преку оваа игра децата имаа можност да ги препознаат своите емоции и емоциите на своите другарчиња и истите вербално да ги искажат и посочат на веќе готовите апликации.

#едуиноигратон  #активност5  #препознајјамојатаемоција   @eduinoportal