ЕДУИНО ИГРАТОН-Активност3-Шарена игра

Децата од група “Ластовички” при матичниот објект на возраст од 5-6 години учествуваа во Едуино-игратон и го прифатија предизвикот “Шарена игра”. Оваа игра за нив овозможи креативно да се изразуваат и да реализираат ликовна творба при користење, комбинирање и истражување со различен ликовен материјал, но и истовремено ги потврдивме и нашите знаењ за боите.

#едуиноигратон  #активност3  #шаренаигра   @eduinoportal