ЕДУИНО ИГРАТОН-Активност4-Колективна изработка ЕЖ

Нашата градинка учествува во креативниот предизвик Едуино Игратон- Ежиња. Поради тоа децата од групата од 3-4години (Џуџиња) се запознаа со карактеристиките на шумските животни, нивниот изглед, што јадат, каде живеат. Го анализиравме ежето по изглед, движење, а тоа беше вовед во колективната изработка-еже со помош на отпечатоци од нивните рачиња. До израз дојде креативноста, истрајноста, самодовербата и подобрување на моториката кај децата.

#едуиноигратон  #активност4  #колективнаизработкаеж  @eduinoportal