Есента ни раскажува – објект Н.Н.Борче

Децата од 3 – 4г. од возрасната група – Детелинки, преку манипулативни и ликовни игри, ги збогатија знаењата за годишното време – есен. Основната цел ни беше да се подржува индивидуалниот пристап кон откривање на нови работи, да се поттикне интересот кон истражување, манипулирање и користење на различни ликовни техники, средства и материјали.

Tags