(2 – 4г.)  „Домашни животни и птици“ – дидактички игри со поврзување

Наслов на активноста: (2 – 4г.)  „Домашни животни и птици“ – дидактички игри со поврзување

Цели на активноста: 

  • Проширување на знаењата за домашните животни и птици, нивно препознавање и именување;
  • Создавање интерес за одгледување заради корист од домашните животни и птици;
  • Охрабрување за самостојно реализирање на едноставни истражувачки активности;
  • Поттикнување и развивање на мисловните процеси (мислење, размислување, заклучување, помнење, логичко поврзување итн.); 
  • Збогатување на детскиот речник со нови зборови;
  • Поттикнување и негување на фокусирано набљудување и внимание;
  • Поттикнување и негување на љубопитноста и иницијативноста;
  • Поттикнување за користење на стекнатото искуство во процесот на учење;
  • Да се поттикнува да ги користи дланките и прстите на двете раце за ракување со молив;
 • Развивање на координацијата око – рака;

Потребен материјал: листови за печатење, печатач, разни видови на боички, сликовници со домашни животни, сликички со домашни животни, ножички, лепак, гумени ситни фигури од домашни животни.

Тек на активноста:

Домашните животни се животни кои човекот со текот на времето ги припитомил за да ги одгледува, заради своја полза. Најпопуларни, најкорисни домашни животни за човекот се кравата, овцата, козата, свињата, коњот, магарето. Исто така, за своја полза одгледува и птици, како што се кокошката, мисирката, гуската. Сите овие животни и птици, заедно со своите семејства живеат на фарма, а човекот што ги одгледува се вика фармер. 

Домашните животни и птици им се познати и на малите деца, благодарение на приказните, песничките, игрите. За да го утврдите познавањето на вашето дете за домашните животни, ви предлагам неколку игрички.

Предложете му на вашето дете да ги погодувува следниве гатанки:

Мугри штом се јават,                                                 Не, јас овца не сум,
и зората руди,                                                               а не сум ни крава,
со позната песна,                                                         ама исто како нив,
од сон тој нѐ буди.  (петел)                                   и јас млеко давам.   (коза)

Бее, бее, бееее!                                                             Шарена е, стројна става,
тоа е мојот глас,                                                           со дигната оди глава,
волна и млеко правам,                                              јаде сено, тврдо, меко,
што сум деца јас?   (овца)                                       ко фабрика е за млеко.   (крава)

Нивите ги ора,                                                             Со инает како коза,
пред дождец да роси,                                                 јаде трева, трње, роза…
и дрва од гора                                                               по цел ден силно вика,
за дома ни носи.    (коњ)                                       мисли пее – тоа рика.    (магаре)

 

Откако ќе ги погодите гатанките, поставете пред вас и вашето дете мали гумени фигури од домашните животни и играјте ја играта „Погоди ме по глас“. Вие имитирајте го говорот, а тоа нека го именува и покаже кое е тоа домашно животно или птица.

По играта, детето, самостојно или заедно со вас, нека ги пополни овие работни листови, кои ви се овозможени за печатење.

Ви посакувам добра едукативна забава ☺

 

ПДФ – работни листови

Подготвил: Воспитувач – Билјана Гавриловска