Осознаваме, истражуваме…Матичен објект

Во рамките на неделата тема “Големиот режисер – мозокот”, децата од воспитните групи од 4 до 5 години, се стекнаа со знаења за основните карактеристики на мозокот – надворешниот изглед и внатрешната поделба, преку истражувачко – експериментални игри.

Tags