News

Nate 4
’’Воочување и именување на триаголна форма во непосредната околина” – Математичка игра

Во природата на децата е да бидат љубопитни. Таа љубопитност на некој начин ние возрасните треба да ја задоволуваме и да ја поттикнуваме уште од најраната возраст на децата.

m25
Реализирани активности во септември и октомври -Матичен објект

Во текот на месец Септември, беа реализирани голем број на активности – истражувачки, ликовни, говорни, музички игри, преку кои децата ги збогатуваа своите искуства, а беа одбележани и неколку позначајни денови.