News

Bibi A. 5
Што е отпад, кој отпад и зошто треба да се рециклира и како да се селектира? – Разговор

На самиот почетокот на активноста објаснете му на детето дека за да живееме во чиста и здрава средина, потребно е секој од нас да придонесе со своето добро однесување (да се однесуваме правилно со отпадот што го создаваме и да не ја загадуваме природата).

Ole 4
„Еко-работилница” – Изработка на разни креации од отпаден материјал

Селектирањето и рециклирањето на отпадот треба да претставува навика за сите, на тој начин се заштитува животната средина и се заштедуваат многу ресурси.

Ivona 1
„Научив да селектирам“ – Говорно – манипулативна игра

Разговарајте со детето за екологијата, за чиста и здрава животна средина. Потоа преку разговор поттикнете го детето само да размислува каде се фрлаат отпадоците, пластиката, стаклото и хартијата.

Marijana 3
Ликовна игра – “Расцутено дрво”

Разговарајте со децата за годишнпто време пролет и за промените кои настанаа во природата (расцветани цвеќиња, дрвјата се разеленети, тревичката е зелена, се слуша црцорењето на птиците, времето е потопло).