Втора работилница за отпадно масло

Во текот на месец март во сите четири објекти во групите од 4 – 6г. се реализираа вторите работилници за отпадно масло.