Работилници за отпадно масло – Н.Н.Борче

Во рамки на проектот -Учиме да собираме и рециклираме за отпадни масла за јадење, во објект Н.Н.Борче во групите од 4 – 6г. се реализираа работилници. Целта беше, децата да научат дека отпадното масло треба да се собира и рециклира, а не да се истура било каде. Децата се тие кои можат да ги поттикнат родителите да го собираат маслото и да го дистрибутираат. во компании кои овозможуваат понатамошен третман и рециклирање на овој вид на отпад.

Децата добија задача да ги пренесат овие пораки до своите родители.