Посета на библиотека “Браќа Миладиновци” – Н.Н.Борче

Децата од 5 – 6г. од група – Пчелички,од објект Н.Н.Борче, на ден 09.11.2018г. ја посетија библиотеката “Браќа Миладиновци”, каде што се запознаа со  институцијата библиотека, како и со начинот на кои се чуваат книгите. Исто така децата добија и бесплатно членство, со цел да им се поттикне љубовта и интересот кон книгите.