News

На ден 28.03. во групата “Пчелички” во објектот Н.Н.Борче, беше реализирана попладневна работилница  во рамките на проектот “Шумски животни “. Родителите заедно со своите деца  моделираа шумски животни и нивни живеалишта. од глина.